Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z Konference delegátů OS CHPH Zlín - 9.12.2006

16. 12. 2006

                  Českomoravský svaz

           …..      chovatelů poštovních holubů 

                        ….oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů Zlín

 

 

Zápis z Konference delegátů OS CHPH Zlín ze dne 9.12.2006 v Koválovicích - Osíčanech

Přítomno:  všech 13 ZO

Konferenci delegátů zahájil předseda OS Zlín p. Palíšek. Schůze se řídila níže uvedeným programem:

1)      Zahájení schůze

2)        Volba návrhové komise

3)        Kontrola úkolů z Konference delegátů OS CHPH Zlín, konané 4.3.2006 v

         Tlumačově

4)        Zpráva z Podzimní zemské konference delegátů MSS, konané 11.11.2005

         v Olomouci

5)        Zhodnocení závod. sezony 2006

6)        Kolekce OS CHPH Zlín na CV 2007 v Hluku

7)      Návrh závodního plánu a systému mistrovství OS CHPH Zlín pro sezónu 2007

8)      Diskuse

9)        Návrh a schválení usnesení

10)     Slavnostní vyhodnocení soutěží OS Zlín

 

1)            Zahájení schůze – předseda OS

2)            Volba návrhové komise

            Konferencí delegátů byla zvolena návrhová komise v následujícím složení:

            Návrhová komise

            Böhm M. - jednatel OS, Sedláček Lad. - ZO Otrokovice, Vybíral P. - ZO

            Kurovice        

3)           Kontrola úkolů z Konference delegátů OS CHPH Zlín, konané 4.3.2006 v

            Tlumačově

Kontrola úkolů byla provedena předsedou OS Zlín p. Palíškem

4)           Zpráva z Podzimní zemské konference MSS, konané 27.10. 2006 v

            Olomouci

Zpráva byla přednesena předsedou OS. Zápis ze Zemské konference zaslán v příloze na jednotlivé ZO spolu se zápisem z výborové schůze OS

5)           Zhodnocení závodní sezóny OS CHPH Zlín 2006 

Zhodnocení závodní sezóny 2006 bylo provedeno výcvikovým ref. OS MVDr.

Poláškem.

6)           Kolekce OS CHPH Zlín pro CV 2007 v Hluku  

Konference delegátů OS Zlín byla př. Poláškem seznámena s kolekcí OS Zlín /viz. příloha č. 2/ a s důvody tohoto výběru. Kolekce OS Zlín byla Konferencí delegátů OS Zlín schválena bez připomínek.

7)           Návrh závodního plánu a systému mistrovství OS CHPH Zlín pro sezónu

            2007

Návrh závodního plánu byl přednesen výcvikovým referentem OS MVDr. Poláškem a byl již dopředu zaslán na jednotl. ZO k projednání spolu se zápisem z výborové schůze OS.

Návrh závodního plánu pro rok 2007 respektuje závody Moravskoslezského sdružení a byl tvořen na základě rozhodnutí Konference delegátů ze dne 11.12.2004, následného referenda v rámci OS Zlín z roku 2005 a zaslaných připomínek k návrhu závodního plánu na rok 2007, které byly na výbor OS zaslány ZO na základě úkolů z výborové schůze ze dne 25.7.2006 (připomínky byly zaslány pouze ZO Fryšták, ZO Napajedla, ZO Prasklice, ZO Tlumačov a ZO Zlín).

Konečná verze závodního plánu byla odsouhlasena až během diskuse, během které proběhlo hlasování při sporných bodech závodního plánu.

7.1.       Ponechání celomoravského závodu Cheb v ZP 2007

            12 ZO hlasovalo pro ponechání závodu v ZP 2007, 1 ZO hlasovala proti závodu Cheb (počet hlasů: 157x14   pro ponechání závodu Cheb v ZP)

7.2.       Ponechaní závodů DT navržených MSS v ZP 2007

                12 ZO hlasovalo pro ponechání závodů DT v ZP 2007, 1 ZO se zdržela hlasování (počet hlasů: 157x14 pro ponechání závodů DT v ZP 2007)

7.3.       Vložení závodu jednotlivců do ZP 2007

            10 ZO hlasovalo proti závodu jednotlivců, 2 ZO hlasovaly pro závod jednotlivců, 1 ZO se zdržela hlasování (počet hlasů: 132x25x14 proti závodu jednotlivců)

7.4.       Rozdělení ceny a boxů pro závody Z-J

             11 ZO hlasovalo proti rozdělení ceny boxů, 2 ZO hlasovaly pro rozdělení (počet hlasů: 143x28 proti rozdělení  ceny a boxů pro závody Z-J)

 

8)                   Diskuse

8.1.        Ing. Hlačík ze ZO Napajedla vystoupil s dotazem, jak bude dořešen

           systém svozových míst pro DT pro sezónu 2007 (od svozu pro závod

           Oldenburg bylo ZS Spytihněv, ZO Napajedla vypuštěno ze svozu a

           ponechány pouze ZO Holešov a ZO Kroměříž). V roce 2007 bude ZS

           Spytihněv obnoveno za předpokladu v návaznosti na svoz OS Bílé

           Karpaty.

8.2.        Př. Adamík ze ZO Fryšták vystoupil s návrhem, aby byla pro sezónu

          2007 rozdělena platba pro závody Z-J. Tento bod byl řešen při

           hlasování společně s rozdělením boxů pro závody J-Z. Výsledkem

           bylo ponechání stávajícího systému v poměru hlasů 143x28.

8.3.       Př. Mlčák ze ZO Kroměříž vystoupil s návrhem, aby byl do

          navrženého ZP vložen závod jednotlivců (závod cca 150 km) v půli

           sezóny. O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem 132x25x14

           proti závodu jednotlivců.

8.4.       Př. Beránek ze ZO Fryšták vystoupil s návrhem, pozměnit systém

          mistrovství (změna mistrů). MVDr. Poláškem bylo vysvětleno, že

          systém mistrovství je ponížen pouze u dvouzávodů a to 15/7, u

          zbývajících závodů, které jsou samostatné zůstává ponechán systém

           20/7.

8.5.       Dopravní referent př. Kolaja vystoupil se žádostí o pomoc při zajištění

           řidičů pro sezónu 2007. Bude se řešit při následujících schůzích

           výboru OS.

8.6.       Ing. Hlačík – ZO Napajedla vystoupil s návrhem změnit u závodů DT

          systém 20% umístěných na 25% v rámci OS. Tento návrh byl již

          řešen na předchozí Konferenci delegátů 17.12.2005 v Prusinovicích

           neúspěšně, proto nebyl dále řešen.

8.7.       Př. Němeček – ZO Kurovice vystoupil s návrhem vypustit závod

          Oostende z CM a nahradit jej závodem Kassel. V návrhu závodního

           plánu pro rok 2007 bude tento návrh zapracován, po souhlasu všech

           ZO.

8.8.       Př. Sedláček – ZO Otrokovice vystoupil s dotazem, jak to bude

           s boxy které nebyly při rozvozu dovezeny do ZO i přesto, že byl v ZO

           zástupce. Bude řešeno výborem OS na nejbližší výborové schůzi.

9)                     Návrh usnesení

Návrh usnesení byl přednesen jednatelem OS a návrh usnesení byl Konferencí delegátů bez připomínek odsouhlasen. (Usnesení je doloženo v příloze č.1)

10)                   Závěr

Předseda OS p. Palíšek J. poděkoval všem přítomným za účast a ukončil Konferenci delegátů a pozval všechny k Slavnostnímu vyhlášení nejúspěšnějších chovatelů OS Zlín v roce 2006.

 

 

Zapsal:                                                                            Martin Böhm

                                                                                jednatel OS CHPH Zlín

 

 

 

 

 

Přílohy: 1) Usnesení Konference delegátů

            2) Kolekce PH OS Zlín pro CV 2007 v Hluku

 

 

 

Příloha č.1

 

                                                                 USNESENÍ

                            Konference delegátů OS CHPH Zlín ze dne 9.12.2006

1.                 Schůze delegátů schvaluje:

1.1.             mandát výboru OS Zlín pro provedení úpravy závodního plánu pro rok 2007  při případném výskytu nákazové situace ptačí chřipky

1.2.            závodní plán pro rok 2007 včetně změn odsouhlasených na Konferenci delegátů OS Zlín ( viz. zápis z Konference delegátů OS CHPH Zlín)

1.3.             kolekci PH OS Zlín pro Celostátní výstavu 2007 v Hluku (viz. příloha č.2)

1.4.             svozové místo ZO Napajedla ve Spytihněvi pro DT v roce 2007 v případě, že svoz bude navazovat na svoz pro OS Bílé Karpaty

2.                 Schůze delegátů bere na vědomí:

2.1.             zápis z Podzimní zemské konference MSS ze dne 27.10.2006 v Olomouci

2.2.             splnění usnesení z jarní Konference delegátů OS CHPH Zlín ze dne 4.3.2006 v Tlumačově

3.                 Schůze delegátů ukládá:

3.1.             výboru OS CHPH Zlín:

-         přichystat pro příští Konferenci delegátů rozpočet pro závodní sezonu 2007 

        Zodpovídá: předseda OS + jednatel OS

-         přichystat pro příští Konferenci delegátů rozdělení boxů pro závodní sezonu 2007

        Zodpovídá: výcvik. ref. OS + jednatel OS

-         předat kompletní návrh závodního plánu ke schválení řídícímu výboru MSS na adresu výcvik. ref. MSS CHPH

        Termín: 31.3.2007

 

 

 

Příloha 2

 

KOLEKCE OS ZLÍN

NA CELOSTÁTNÍ VÝSTAVU 2007

 

 

SPORT A:                            N E O B S A Z E N O

 

SPORT B:               Hrabal Eduard           02-0250-1100 H       30.v ČR

 

SPORT C:               Polášek Mich.+Mart. 01-0266-986   H         5.v ČR

                               Oharek Josef             02-0275-463   H         9.v ČR

 

SPORT D:               Adamík Zd.+Mil.        01-0265-410   H         6.v ČR

                               Adamík Zd.+Mil.        01-0265-435   H        11.v ČR

 

ESO Holub:              Adamík Zd.+Mil.       03-0265-974   H        24.v ČR

 

ESO Holubice:          Mrhálek Alois            04-0273-820   He      39.v ČR

 

ESO Roční:              Polášek Mich.+Mart.   05-0266-798   H         8.v ČR

 

ESO Holoubě:                     N E O B S A Z E N O

 

STANDARD H:               Adamík Zd.+Mil.         02-0265-627   H         

 

STANDARD He:               Palíšek Josef             02-0296-596   He

 

Mimo kolekci OS:

 

SPORT E:               Hrušák Pavel             00-0209-81   H           6.v ČR

 

 

MVDr.Michael Polášek 

Výcvikový referent OS