Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z Konference delegátů OS CHPH Zlín 24.3.2007

2. 4. 2007

  

      Českomoravský svaz

 chovatelů poštovních holubů 

 .     oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů Zlín

Zápis z Konference delegátů OS CHPH Zlín ze dne 24.3.2007 v Tlumačově

Přítomno: všech 13 ZO  

1) Zahájení – předseda OS  

 Schůze se řídila níže uvedeným schváleným programem:

1) Zahájení schůze

2) Volba návrhové komise

3) Kontrola úkolů z předchozí Konference delegátů OS CHPH Zlín

    ze dne 9.12.2006

 4) Zpráva o činnosti výboru OS Zlín za rok 2006 – předseda OS Zlín

 5) Zpráva o hospodaření v roce 2006, návrh rozpočtu na rok 2007

       – pokladník OS Zlín

6) Zpráva RK

7) Zpráva dopravního referenta OS Zlín

8) Zpráva předsedy JURY
    9) Diskuze

                  10) Závěr, ukončení Konference  

2) Volba návrhové komise

 Konferencí delegátů byla zvolena návrhová komise v následujícím složení:

 Návrhová komise

  Böhm M. – jednatel OS, Sedláček L. ZO Otrokovice, Zelina J. – ZO Kurovice  

3) Kontrola úkolů z Konference delegátů OS CHPH Zlín, konané 9.12.2006 v

 Koválovicích-Osíčanech

 Kontrola úkolů byla provedena předsedou OS Zlín p. Palíškem

 Úkoly uloženy usnesením předchozí Konference delegátů ze dne 9.12.2006

byly splněny.

 Pouze na této Konferenci byl znovu projednán návrh závodního plánu 2007

a jeho rozšíření o závody jednotlivců podrobnější informace delegátům

Konference sdělili př. Polášek Martin a př. Kolman. V diskuzi dále vystoupili

př. Oharek a Odstrčilík a zdůraznili,aby při těchto závodech byla zajištěna

regulérnost. Výcvikový ref. OS sdělil, že podmínkou těchto závodů bude

průvodce a startér v místě vypuštění – zajištění bude požadováno po

přepravci, případně po iniciátorovy těchto závodů p. Hrabalovi. V předstihu

bude dodán svozový plán těchto závodů pro případnou kontrolu ZS při

nasazování holubů na tyto závody.

 Dále bylo řešeno navýšení ceny výsledků OS v důsledku zařazení 7 závodů

jednotlivců do závodního plánu OS. Protože se navýšení ceny výsledků

setkalo s nesouhlasem u těch chovatelů a ZO, které se závodů jednotlivců

nezúčastní, bylo dohodnuto, že rozdíl mezi cenou výsledků OS stávající a

cenou v roce 2007 bude rozpočítán mezi chovatele absolvující závody

 jednotlivců. 

 Na konci této diskuze bylo hlasováno o zařazení těchto závodů do návrhu

závod. plánu OS Zlín pro rok 2007.

 10 ZO hlasovalo pro zařazení závodů jednotlivců do návrhu závodního plánu,

3 ZO se zdržely hlasování (počet hlasů: 133x34 pro zařazení závodů

jednotlivců do návrhu závodního plánu)  

4) Zpráva o činnosti výboru OS za rok 2006

 Zpráva byla přednesena předsedou OS př. Palíškem /viz. příloha 1/  

5)  Zpráva o hospodaření v roce 2006

 Zpráva byla přednesena pokladníkem OS př. Pazderou /viz. příloha 2/

 Následně byla Konference delegátů seznámena s rozpočtem pro sezonu

2007 /viz. příloha 3/  

6)  Zpráva předsedy RK

 Se zprávou vystoupil člen RK př. Kolman. Přítomným zástupcům ZO sdělil, že revize pokladny
proběhla 16.2.2007 za účasti dvou členů RK (p.Kolmana a Špendlíka, předseda RK nepřítomen
z důvodu nemoci). RK při revizi pokladny neshledala žádné nedostatky/viz. příloha 4/  

7) Zpráva dopravního referenta za rok 2006

 Zpráva přednesena dopravním referentem OS př. Kolajou a byla předána všem zástupcům
jednotlivých ZO.  

8) Zpráva předsedy JURY

 Se zprávou vystoupil předseda JURY př. Hradil. /viz. příloha 5/  

9) Diskuze

9.1. Informace z nadoblast. orgánů Českomoravského svazu CHPH 

      S informacemi stručně seznámil přítomné předseda OS př. Palíšek
       (Zápisy přeposílány
 na jednotlivé ZO)
9
.2. Informace z MSS-střed
      Se zprávami stručně seznámil přítomné MVDr. Michael Polášek.
      - přeprava DT v roce 2007:
     přepravu na závody Koblenz a Oldenburg bude zajišťovat OS Zlín
při cenách jako
     v
 loňském roce. Přeprava na závody Ostende a
Brusel bude
věcí jednání nadcházející
     Jarní Konference delegátů MSS /OS Zlín předloží nabídku na přepravu závodů Ostende a
     Brusel tajemníkovi
MSS/
     - volby 2007 – apeloval na přítomné delegáty, aby již teď jednotlivé ZO uvažovaly nad
     kandidátkou do OS příp. do nadoblastních orgánů a navrhovaly kandidáty, kteří chtějí
    pracovat a ne řečnit.
    - Návrh prezídia na kontroly v roce 2007
     Pozastavil se nad návrhem prezídia ohledně kontrol, který nebyl předjednán s orgány
     nižšího stupně, přestože kontroly
jsou v kompetenci pořadatele závodu tj. OS viz. ZŘ §19.
 Bude řešeno usnesením z této Konference delegátů.
9.3.  Pořádání Celostátní výstavy
     Př. Kolajou byla znovu otevřena otázka pořádání Celostátní výstavy, jakožto jednoho ze
     zdrojů příjmu OS, která chtějí CV pořádat a jak bude naloženo
se ziskem z CV, který
     zůstane v pokladně Českomoravského svazu.
  Bude řešeno usnesením z této Konference delegátů.
9.4. Reprezentace na Olympiádě 2007 v Ostende
     Výcvikový ref. MVDr. Polášek poděkoval za reprezentaci OS Zlín na Olympiádě 2007 v
     Ostende předsedovi OS př. Palíškovi.
9.5. Přerozdělení boxů pro závodní sezónu 2007
     Př. Palíšek upozornil delegáty na rozdělení boxů /viz. zápisy ze schůzí výboru OS ze dne
     7.2.2006 a 16.3.2007/ a na to, že předání boxů je věcí dotčených ZO, dále
 upozornil, že
     stále je na nácviky a závody holoubat několik volných boxů /3 boxy
 zoobus a 7 boxů
    
vozík/ Zájemci ať postupují v souladu se zápisem ze schůze výboru OS ze dne 16.3.2007.
9.6. Úprava přepravního vozíku proti nepřízni počasí
 Př. Kolman ze ZO Kroměříž vystoupil s dotazem, zda by nešel upravit přepravní vozík, tak
    aby
se zamezilo vnikání vody do boxů při silném dešti, jako to bylo v loňském roce při
    nácviku
Vyškov. Na dotaz dopravního ref. zda má představu jako tento problém technicky
    vyřešit, bylo
sděleno př. Kolmanem že nikoliv, přestože tento problém byl v jejich ZO
    diskutován. Úpravou
vozíku se bude výbor OS bude zabývat, přesto nezaručuje, že tento
    problém bude odstraněn
ještě před touto závodní sezónou.
 10) Návrh usnesení
 Návrh usnesení byl přednesen jednatelem OS a návrh usnesení byl Konferencí delegátů bez
  připomínek odsouhlasen. (Usnesení je doloženo v příloze č.5)
11) Závěr
  Předseda OS p. Palíšek J. poděkoval všem přítomným za účast a ukončil Konferenci delegátů.   


Zapsal: Martin Böhm

  jednatel OS CHPH Zlín

 

 

 

 

Příloha č.6

 

 USNESENÍ
Konference delegátů OS CHPH Zlín ze dne 24.3.2007

1. Konference delegátů schvaluje:

1.1. zprávu o hospodaření v roce 2006

1.2. zprávu RK

1.3. rozpočet pro rok 2007

1.4. úpravu návrhu závod. plánu pro rok 2007 /doplnění návrhu o závody jednotl./

2. Schůze delegátů bere na vědomí 

2.1. zprávu předsedy OS o činnnosti výboru OS v roce 2006

2.2. zprávu dopravního ref. OS za rok 2006

2.3. zprávu předsedy JURY

2.4. informace z nadoblast. orgánů ČMS CHPH / zápisy zasílány na jednotl. ZO/  

3. Schůze delegátů ukládá:

Výboru OS Zlín:  

3.1. předat kompletní návrh závod. plánu ke schválení řídícímu výboru MSS na
adresu výcvik. ref. MSS CHPH                                 Termín: 31.3.2007

 

3.2. vystoupit na Jarní konferenci delegátů s nesouhlasem k návrhu Prezídia
ohledně kontrol při závodech /kontroly jsou v kompetenci pořadatele
závodu tj. OS viz. ZŘ § 19   Termín: 30.3.2007

3.3. usilovat o možnost pořádání CV  Termín: 30.3.2007